Štatút súťaže

Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: KERAMIKA SOUKUP SR s.r.o.
Sídlo: KERAMIKA SOUKUP SR, s.r.o., Kamenná 45, 010 01 Žilina
IČO: 36372498
DIČ: 2020096936
Zapísaný v registri: pondelok, 30. júna 1997

Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 23. novembra 2022 do 4. decembra 2022. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky.
Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s profilom na sociálnej sieti Instagram, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, okrem: zamestnancov vyhlasovateľa súťaže a osôb im blízkym v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka, ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa tohto štatútu (ďalej len „účastník súťaže“).

Podmienky účasti v súťaži

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže zdieľal na svojom Instagramovom profile prostredníctvom formátu príbehu fotku Mariánskeho Námestia v Žiline, na ktoré použije nástroj vizualizér (https://3dpodlaha.katalog2022.sk/) a označil v tomto príbehu Instagramovú stránku @keramika_soukup_sr.

Výhra

Predmetom výhry sú 10 krát poukážky na 10 Poctivých punčov v stánku Aprés Ski Punč Bar. (celková hodnota 270 € s DPH).
Žrebujeme 10 výhercov.

Predmet výhry nie je možné zameniť za finančnú hotovosť.
Účastníkom súťaže nevzniká nárok na výhru len samotnou účasťou v súťaži.
Ak účastník súťaže poruší pravidlá súťaže, stráca nárok na výhru a bude zo súťaže vylúčený.
Za výhru nie je možné požadovať finančnú náhradu. Výhry nie je možné vymáhať právnou cestou.
V súlade s § 9, ods. 2, písm. m) Zákona č. 595/2003 Z.z. o Dani z príjmov, výhra v hodnote prevyšujúcej 350,00 EUR podlieha dani z príjmu. Výherca je povinný priznať a odviesť daň z tejto výhry. Usporiadateľ nezodpovedá za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

pozn. Táto výhra (poukážky na Poctivý punč) nepodlieha dani z príjmu, keďže má hodnotu nižšiu ako 350,00 EUR.

Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov prostredníctvom náhodného generátora.
Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na Instagrame. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

Spôsob odovzdania výhry

Výherca si výhru po vyžrebovaní vyzdvihnúť v showroome Keramika Soukup SR (Kamenná 45 010 01 Žilina). Na recepcii showroomu bude výhra pre výhercu k dispozícii po preukázaní sa celým menom.

Ochrana osobných údajov

Účasťou v súťaži účastník súťaže udeľuje bezodplatne súhlas, aby vyhlasovateľ súťaže ako prevádzkovateľ v zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len”GDPR”) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, prípadne fotografia, za účelom ich zverejnenia na Instagram stránke KERAMIKA SOUKUP SR v rámci vyhodnotenia súťaže, ďalej za účelom samotného vyhodnotenia súťaže, vytvorenia databázy a využitia na marketingové účely spojené so súťažou a jej vyhodnotením, a to po dobu od vstupu účastníka súťaže do súťaže až do písomného odvolania jeho súhlasu. Účastník súťaže čiže dotknutá osoba z pohľadu GDPR má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to informovaním vyhlasovateľa súťaže na e-mailovú adresu za@keramikasoukup.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov účastníka súťaže do tohto odvolania. Osobné údaje dotknutej osoby budú poskytnuté príjemcovi spoločnosti KERAMIKA SOUKUP SR s.r.o. .

Práva účastníka súťaže – dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov upravuje Článok 15 GDPR.

Dotknutá osoba má právo:

  • od vyhlasovateľa súťaže čiže prevádzkovateľa vyžadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom,
  • požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti takémuto spracúvaniu,
  • podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. č.: +421-2-32313214, mail: statny.dozor@pdp.gov.sk,
  • požadovať vyhotovenie kópie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú.
   Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že vyhlasovateľ súťaže resp. organizátor súťaže v rozsahu podmienok dohodnutých s vyhlasovateľom súťaže je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať a používať osobné údaje v súlade s právnym poriadkom SR.

Zdieľanie s marketingovým partnerom súťaže

Marketingovým partnerom organizátora súťaže je spoločnosť Kreativ Gang. s r. o., so sídlom Hlboká Cesta 42, 010 01 Žilina, IČO: 46340483, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 55328/L (www.kreativgang.sk).

Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť META nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti META takéto záväzky ani nevznikajú.
Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s platformou Instagram.

V Žiline, dňa 22.7.2022