Pravidlá ochrany osobných údajov

Ďakujeme vám za návštevu našej internetovej stránky www.keramikasoukup.sk (ďalej len ako „internetová stránka“). Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá a robíme všetko pre to, aby ste sa u nás cítili bezpečne.

V tomto dokumente nájdete všetky potrebné informácie o tom, aké osobné údaje zbierame počas návštevy internetovej stránky, na aké účely sa využívajú, ako môžete spracúvanie osobných údajov kontrolovať, a aké práva máte v súvislosti so spracúvaním osobných údajov.

Pri spracúvaní osobných údajov rešpektujeme a dodržiavame všetky predpisy, ktoré sa ochrany vašich osobných údajov týkajú.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ internetovej stránky je spoločnosť:

KERAMIKA SOUKUP SR, s.r.o.
so sídlom: Kamenná 45, 010 01 Žilina, Slovenská republika
IČO: 36372498
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 10413/L

Zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov môžete kontaktovať e-mailom na adrese:
gdpr@keramikasoukup.sk

Osobné údaje

Osobnými údajmi sa rozumejú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu (ďalej len ako „osobné údaje“).

Osobné údaje, ktorými disponujeme, spracúvame v súlade s právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov“) a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016).

Aké osobné údaje zbierame

1, Údaje získané pri prezeraní internetovej stránky

Rozsah:
Keď si prezeráte našu internetovú stránku, získavame údaje o tom, ako ju využívate. Sú to informácie napríklad o tom, kedy pristupujete na našu internetovú stránku a čo na nej vyhľadávate.
Získavame tiež údaje o zariadeniach a počítačoch, ktoré využívate na pristupovanie k našej internetovej stránke, vrátane IP adries, nastavení prehliadačov, informácií o operačných systémoch, prípadne informácie o vašom mobilnom zariadení, informáciu, z ktorej internetovej stránky k nám pristúpite, stránky, ktoré navštívite, a informácie z cookies a podobných nástrojov.

Účel:
Informácie o návštevách a pohybe na našej internetovej stránke a jej jednotlivých sekciách využívame aj pre účely reklamy a marketingu, na našej, ako aj na iných internetových stránkach. Tieto informácie tiež využívame na analytické účely, aby sme rozumeli, ako ľudia používajú našu internetovú stránku, a aby sme ju vedeli spraviť užívateľsky pohodlnejšou a príjemnejšou.

Právny základ:
Oprávnený záujem – pre zlepšovanie a personalizáciu prehliadania našej internetovej stránky, a pre niektoré reklamné a marketingové činnosti. Na základe oprávneného záujmu takto spracúvame informácie získané automaticky z cookies a podobných nástrojov.

Doba uchovávania:
V prípade spracúvania osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu ukladáme údaje, kým neodpadne dôvod ich spracúvania. Zvyčajne najviac po dobu 5 rokov.

2, Údaje získané z formulára na objednanie tlačeného katalógu nášho sortimentu

Rozsah:

 • Meno a priezvisko /nevyhnutné/
 • Adresa doručenia (ulica a popisné číslo, mesto, PSČ) /nevyhnutné/
 • Telefónne číslo /nevyhnutné/
 • E-mailová adresa /nevyhnutné/

Účel:
Účelom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je marketing.

Právny základ:
Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov podľa § 5 zákona č. 18/2018 Z. z.Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) udelený v elektronickej podobe zakliknutím políčka súhlasu.

Zakliknutím políčka súhlasu a dobrovoľným poskytnutím osobných údajov dotknutá osoba prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne, a boli poskytnuté slobodne. Zakliknutím políčka súhlasu dotknutá osoba vyhlasuje, že si je vedomá svojich práv v zmysle Zákona, a že Prevádzkovateľ splnil oznamovaciu povinnosť v súlade s § 19 Zákona.

Doba uchovávania:
V prípade spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu budú osobné údaje dotknutej osoby všeobecne spracovávané po dobu 5 rokov, alebo do odvolania daného súhlasu.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas u Prevádzkovateľa odvolať zaslaním e-mailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje uvedené v časti Prevádzkovateľ. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sa uskutočnilo od dňa získania súhlasu až do jeho odvolania.

Ako vaše osobné údaje chránime

Na ochrane vašich osobných údajov nám veľmi záleží a pracujeme tvrdo na tom, aby boli vaše osobné údaje v bezpečí. Snažíme sa používať také bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie a prijaté opatrenia pravidelne aktualizujeme. Všetka komunikácia medzi vaším zariadením a našou stránkou je šifrovaná.

Komu údaje sprístupňujeme

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácii opísaných nižšie.

1, Doručenie tlačeného katalógu nášho sortimentu

Sprístupnenie údajov tretej strane uskutočňujeme v prípade doručovateľskej služby, ktorá vám doručí tlačený katalóg nášho sortimentu, a to len v nevyhnutnom rozsahu na doručenie tlačeného katalógu na vami uvedenú adresu doručenia.

2, Analytické a reklamné služby

Pracujeme tiež s partnermi, ktorí nám poskytujú analytické a reklamné služby. Tie nám umožňujú lepšie porozumieť, ako používatelia využívajú našu internetovú stránku, ako partneri umiestňujú našu reklamu na internete a merajú jej výkonnosť. Tieto spoločnosti môžu využívať cookies a podobné technológie, aby zbierali údaje o vašej interakcii s našou internetovou stránkou, ale aj inými stránkami. Bližšie informácie o týchto službách a možnostiach ochrany vášho súkromia nájdete v sekcii Cookies.

Aké sú vaše práva

Z tohto, že spracúvame vaše osobné údaje, vám vyplývajú viaceré práva. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme vás o vybavení vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám.

Ako si uplatniť vaše práva

Uplatniť vaše práva si môžete zaslaním e-mailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje uvedené v časti Prevádzkovateľ.

Prosím uveďte vo vašej žiadosti vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť vašej žiadosti. Tieto informácie od vás požadujeme preto, aby sme si overili vašu totožnosť a neposkytli vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.

Právo na prístup k údajom

Môžete nás požiadať, aby sme vám zaslali potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Ak takéto osobné údaje spracúvame, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie podľa § 21 zákona o ochrane osobných údajov.

Právo na opravu

Ak sa domnievate, že naša spoločnosť o vás spracúva nesprávne osobné údaje, môžete nás kontaktovať a požiadať o ich opravu. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

V súlade s ust. § 23 zákona o ochrane osobných údajov nás môžete požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, v prípade ak sú splnené zákonné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

 • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali
 • odvoláte súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ
 • namietnete na základe vašej konkrétnej situácie spracúvanie vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne

V prípade, ak by boli vaše osobné údaje zverejnené a vy si u nás uplatníte právo na vymazanie, vymažeme aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň budeme informovať ostatných príjemcov vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by teda vymazať všetky odkazy na vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení.

Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v týchto prípadoch:

 • ak sa domnievate, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov
 • spracúvanie vašich osobných je protizákonné a vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania
 • už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania vašich právnych nárokov
 • v prípade ak namietate spracúvanie vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami

Právo na prenosnosť údajov

Môžete nás požiadať o poskytnutie osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, alebo máte právo požadovať prenos týchto údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, v súlade s ust. § 26 zákona o ochrane osobných údajov.

Právo namietať proti spracúvaniu

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie spracúvanie vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane práva namietať proti profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme, v súlade s ust. § 27 zákona o ochrane osobných údajov.

Vždy máte tiež právo namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu. Ak namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov na účel priameho marketingu, nebudeme ďalej vaše osobné údaje na účel priameho marketingu spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov našou spoločnosťou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov (ďalej len „konanie“) na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorého kontaktné údaje nájdete tu.

Cookies

Čo sú cookies a prečo ich používame?

Súbory cookies sú malé kúsky údajov – textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení počas prezerania internetovej stránky.

Umožňujú internetovej stránke napríklad zapamätať si vaše úkony a preferencie (zatvorenie reklamného okna na stránke, aby sa vám zobrazilo opäť až o 24 hodín a nie na každej ďalšej zobrazenej podstránke našej internetovej stránky).

Ukladajú sa na určité časové obdobie. Niektoré cookies sa vymažú z vášho zariadenia po tom, ako zatvoríte okno prehliadača (session cookie), iné zostávajú vo vašom zariadení uložené aj po ukončení prehliadania našej internetovej stránky (permanent cookie).

Cookies nám zároveň pomáhajú pochopiť, čo vás zaujíma na našej internetovej stránke, či je pre vás dostatočne prehľadná a viete na nej nájsť to, čo hľadáte. Cookies teda používame tiež za účelom zlepšenia užívateľského zážitku.

Súbory cookies neukladajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies používame na zhromažďovanie anonymných štatistických informácií o návštevníkoch, zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Aké cookies používame?

Technické a funkčné cookies

Zabezpečujú správne fungovanie našej internetovej stránky.

Názov cookie Kto pristupuje k informácii Expirácia cookie Opis cookie
cookie_notice_accepted Iba my – cookies z našej internetovej stránky 1 mesiac Zapamätanie si návštevníkovho zatvorenia informačného okna o používaní cookies na internetovej stránke
pum-31287 1 deň Zapamätanie si zobrazenia reklamného okna (popup okna) na internetovej stránke

Analytické cookies

Pomáhajú nám zbierať údaje o návštevnosti, vyhľadávaniach a pohybe po našej internetovej stránke. Môžeme tak vďaka nim vylepšovať našu internetovú stránku.

 

Názov cookie Kto pristupuje k informácii Expirácia cookie Opis cookie
_ga Iba my – cookies z našej internetovej stránky 2 roky Google Analytics – štatistické údaje zaznamenávané a používané na vytváranie anonymných reportov o používaní našich webových stránok
_gat 1 minúta Google Analytics – slúži k obmedzeniu a triedeniu používateľských dopytov na Google Analytics
_gid 1 deň Google Analytics – unikátne ID pre identifikáciu návštevníka

Marketingové a reklamné cookies

Tieto cookies používame na to, aby sme vám na našej internetovej stránke vedeli zobrazovať obsah, ktorý vás podľa vašich predchádzajúcich preferencií zaujíma, a tiež za účelom zobrazovania reklamy na základe vašich záujmov.

Názov cookie Kto pristupuje k informácii Expirácia cookie Opis cookie
NID google.com 7 mesiacov Google mapy – cookie uložený pri zobrazení mapy v sekcii Kontakty – pri prezeraní stránok a obsahu spoločnosti Google slúži na zaznamenávanie štatistických údajov a prispôsobenie obsahu návštevníkovi
_fbp Iba my – cookies z našej internetovej stránky 3 mesiace Facebook Pixel – používa Facebook na zaznamenávanie štatistických údajov a zobrazovanie reklamy
fr facebook.com 3 mesiace Facebook – používa Facebook na zaznamenávanie štatistických údajov

Cookies pre riešenia od tretích strán

Pri niektorých z vyššie uvedených súborov cookie využívame riešenia nasledovných tretích strán:

 

Google Analytics Adresa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom na odmietnutie cookies si môžete inštalovať softvérový doplnok dostupný tu.

Google AdWords Adresa: Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom odmietnuť cookies môžete tu.

Facebook Pixel Adresa: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írsko

Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom odmietnuť cookies môžete tu.

Ako kontrolovať alebo obmedziť súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ak si neželáte, aby sme súbory cookie ukladali vo vašom zariadení, môžete tomu zabrániť zmenou nastavení resp. preferencií vášho internetového prehliadača.

Na obmedzenie cookies tiež možno využiť riešenia ponúkané jednotlivými tretími stranami, ktoré sme uviedli vyššie.

Kontaktujte nás

Ak by ste mali k tomuto dokumentu a ku cookies akékoľvek otázky, pýtajte sa nás na gdpr@keramikasoukup.sk .