Štát poskytuje finančnú pomoc s hypotékou. Poradíme vám, ako si o ňu zažiadať

Počas uplynulých dní k nám zavítalo množstvo zákazníkov, ktorým bola pridelená finančná pomoc s hypotékou. Jedná sa o ľudí, ktorým v roku 2023 po refixácii hypotéky výrazne narástli úroky a tým aj splátka úveru.

Inšpirovali nás k tomu, aby sme sa téme venovali. Možno aj vy totiž patríte k tým, ktorí majú na pomoc nárok, ale táto novinka vám unikla. Možno iba neviete, aké podmienky musíte spĺňať. Rozhodli sme sa spísať návod, ako pri podaní žiadosti postupovať.

Ako si zažiadať o finančnú pomoc s hypotékou - obrázok 01

Nová finančná pomoc od štátu

Od nového roka je schválená sociálna dávka, ktorá má pomôcť splácať vyššie splátky úverov. Týka sa najmä nízkopríjmových domácností, ktoré kvôli narastajúcim úrokom trpia zvýšenými splátkami. Často to totiž znamená, že nezvládnu splácať úver na bývanie.

Žiadať o príspevok je možné podať od začiatku januára pokiaľ:

  • máte trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky
  • máte zmluvu o úvere na bývanie uzatvorenú pred 1. januárom 2024
  • výška mesačnej splátky úveru sa z dôvodu zvýšenia úrokovej sadzby úveru na bývanie zvýšila v porovnaní s referenčnou splátkou
Ako si zažiadať o finančnú pomoc s hypotékou - obrázok 02

Aké ďalšie podmienky je potrebné splniť?

  1. Váš priemerný príjem musí byť vo výške 1,6-násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR. Tento údaj zverejňuje Štatistický úrad SR a vzťahuje sa na kalendárny rok, za ktorý sa posudzuje príjem.
  2. Váš úver sa musí vzťahovať na nehnuteľnosť, ktorú využívate na trvalé bývanie.
  3. Mesačnú splátku musíte uhradiť v plnej výške, v lehote a spôsobom, ktorý máte dohodnutý v zmluve.

Štát vám preplatí 150 eur

Po schválení žiadosti máte nárok na 150 eur mesačne, čo predstavuje 1 800 eur ročne. Je to suma, ktorá dokáže prilepšiť. Ak ste v domácnosti dvaja, príspevok sa bude vyplácať len na 1 zmluvu o úvere a na 1 nehnuteľnosť.

Podanie žiadosti

Žiadosť sa podáva písomne. V procese sa predkladá vyplnená a podpísaná. Poskytne vám ju úrad práce na mieste vášho trvalého alebo prechodného pobytu. Žiadosť môžete podať osobne, poštou aj elektronicky.

Ako si zažiadať o finančnú pomoc s hypotékou - obrázok 03

Kedy môžete príspevok očakávať?

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príspevok vypláca mesačne pozadu. To znamená, že príspevok vám bude vyplatený najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom ste získali nárok na príspevok.

Dúfame, že vám tieto informácie pomohli a bude pre vás aspoň o trochu jednoduchšie bývať podľa vašich predstáv.

Zdroj: https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/pomoc-hypotekami-od-dnes-si-mozu-ludia-ziadat-aj-statny-prispevok.html

Sledujte nás! Každý týždeň vám prinášame nové zaujímavosti.

FacebookInstagram